Close
Chia sẻ trải nghiệm quản trị đầu tư tài chính.

XAU/USD #Phân tích Vàng 7/2021

xau usd chart

Vàng/xauusd chart trên 4h đang back test vùng hỗ trợ. Tốt nhất chờ giá hồi điều chỉnh và BUY sẻ hạn chế rui ro.

xau usd 6/7/21

Chart: 06/7/2021

Trả lời

Leave a comment