Web3.0 coin list trong chuỗi ứng dụng

01/04/2022

Web3.0 Chuỗi công khai: ETH, DOT, LCP, VSYS.

Web3.0 Lưu trữ Data: BDP Data Storage: AR, FIL, CRU, VSYS, MESON.

Web 3.0 Advertising, Quảng cáo: BAT.

Web3.0 Social Networking: MASK, RSS3, MIRROR.

Web 3.0 Application, Ứng dụng: LINK, GRT, MASK, BAT, BAND, GNT, LPT.

Web3.0 Forum, Diễn đàn: BBS.

Web3.0 Arsenal, Vũ khí: GTC, RAD.

Web3.0 Cloud computing and communication, Điện toán đám mây và Communication: ANKR, LCP, RLC, MASK, PHA, CQT.

Web3.0 identity index, Nhận dạng index: LIT, lCX, BRIGHT, SJSNB.

Web3.0 Bảo mật và ẩn danh: NU, KEEP, PHA.

Web3.0 Transactions, Giao dịch web 3.0: UNI, DYDX, VEGA, SUSHI, 1INCH, SNX.

Web3.0 DAO organization: GTC, YGG, FWB, BIT, GNO, DORA.

Tin tức Thẻ: , , , , ,