Web3.0 coin list trong chuỗi ứng dụng

01/04/2022

Web3.0 Chuỗi công khai: ETH, DOT, LCP, VSYS. Web3.0 Lưu trữ Data: BDP Data Storage: AR, FIL, CRU, VSYS, MESON. Web 3.0 Advertising, Quảng cáo: BAT. Web3.0 Social Networking: MASK, RSS3, MIRROR. Web