Kiểm soát tâm lý giao dịch tham lam

01/04/2022

Trade mới vào thị trường nhận lời khuyên: “trade tâm lý phải thoải mái”. Đúng tâm lý trong giao dịch là một phần rất quan trọng. Dù cho PTCB, PTKT xuất sắc thế