More

Kế hoạch quản lý vốn có lợi nhuận từ giao dịch forex

01/04/2022

Lợi nhuận từ forex được tính theo tuần, tháng. Tùy mỗi trader lập kế hoạch cụ thể hoặc được chia cách quản lý khác nhau.

Kế hoạch giao dịch theo tháng

 • Tăng vốn: 15%
 • Tự trả lương cá nhân: 55% lợi nhuận
 • Quỹ dự phòng rủi ro: 15%
 • Tiết kiệm: 15%

Ví dụ: Khoản vốn đầu tư ban đầu: 1000$, Quỹ dự phòng rủi ro: 1000$.

Lợi nhuận có được vào cuối tháng là 600$, phân bổ như sau:

1) Tăng vốn = 600$ x 15% = 90$
2) Tự trả lương cá nhân = 600$ x 55% = 330$
3) Quỹ dự phòng rủi ro = 600$ x 15% = 90$
4) Tiết kiệm = 600$ x 15% = 90$

Rút tiền về Bank: khoản (2), khoản (3), khoản (4) tổng số tiền rút về là 330 + 90 + 90 = 510$.

Khi có lợi nhuận thì quản lý vốn hiện tại:

 • Vốn đầu tư: 1090$
 • Quỹ dự phòng rủi ro: 1090$
 • Tiền tiết kiệm: 90$

​Kế hoạch giao dịch 01 năm ($ 100 lên $ 100 000)

Tháng 01

 • Vốn chủ sở hữu $ 100
 • Mục tiêu hàng ngày $ 5
 • 20 ngày giao dịch một tháng. Mục tiêu hàng ngày $ 5
 • $ 5 x 20 = $ 100 + $ 100 = $ 200

Tháng 02

 • Vốn chủ sở hữu $ 200
 • Mục tiêu hàng ngày $ 10
 • $ 10 x 20 ngày = $ 200 + $ 200 = $ 400

Tháng 03

 • Vốn chủ sở hữu $ 400
 • Mục tiêu hàng ngày $ 20
 • $ 20 x 20 ngày = $ 400 + $ 400 = $ 800

Tháng 04

 • Vốn chủ sở hữu $ 800
 • Mục tiêu hàng ngày $ 40
 • $ 40 x 20 ngày = $ 800 + $ 800 = $ 1600

Tháng 05

 • Vốn chủ sở hữu $ 1600
 • Mục tiêu hàng ngày $ 60
 • $ 60 x 20 = $ 1600 + $ 1200 = $ 2800

Tháng 06

 • Vốn chủ sở hữu $ 2800
 • Mục tiêu hàng ngày $ 80
 • $ 80 x 20 = $ 1600 + $ 2800 = $ 4400

Tháng 07

 • Vốn chủ sở hữu $ 4400
 • Mục tiêu hàng ngày $ 100
 • $ 100 x 20 ngày = $ 2000 + $ 4400 = $ 6400

Tháng 08

 • Vốn chủ sở hữu $ 6400
 • Mục tiêu hàng ngày $ 140
 • $ 140 x 20 = $ 2800 + $ 6400 = $ 9200

Tháng 09

 • Vốn chủ sở hữu $ 9200
 • Mục tiêu hàng ngày $ 220
 • $ 220 x 20 = $ 4400 + $ 9200 = $ 13600

Tháng 10

 • Vốn chủ sở hữu $ 13600
 • Mục tiêu hàng ngày $ 800
 • $ 800 x 20 = $ 16000 + $ 13 600 = $ 29600

Tháng 11

 • Vốn chủ sở hữu $ 29600
 • Mục tiêu hàng ngày $ 1600
 • $ 1600 x 20 = $ 32 000 + $ 29600 = $ 61600

Tháng 12

 • Vốn chủ sở hữu $ 61600
 • Mục tiêu hàng ngày $ 2000
 • $ 2000 x 20 = $ 40 000 + $ 61600 = Đạt mục tiêu $ 101600

Trader chuyên nghiệp cần xây dựng kế hoạch giao dịch forex có mục tiêu, để duy trì theo phương pháp trading quản lý vốn hiệu quả. Kế hoạch tuy đơn giản thực hiện rất khó đòi hỏi có kinh nghiệm kỹ luật.

Leave a Reply

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *